NEWSLETTER Nr 43, wrzesień 2013

25.09.2013 Publikacje

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), katalog naruszeń przepisów prawa (deliktów administracyjnych), za które Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”) może nałożyć karę pieniężną ma charakter zamknięty. Art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie uprawnia KNF do nakładania kar pieniężnych m.in. za następujące czyny: (i) niedokonanie zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie o przekroczeniu odpowiedniego progu ogólnej liczby głosów w spółce publicznej w wyniku zmiany stanu posiadania akcji, (ii) przekroczenie określonego progu ogólnej liczby głosów spółki publicznej bez zachowania wymogów dot. wezwań z art. 72-74 Ustawy o ofercie, (iii) dokonanie przymusowego wykupu z naruszeniem obowiązków określonych w art. 82 Ustawy o ofercie.

Za popełnienie czynów, których pełny wykaz zawierają pkt 1-12 w ust. 1 art. 97 Ustawy o ofercie, KNF ma możliwość nałożenia w drodze decyzji kary pieniężnej w wysokości do 1.000.000 złotych. Dolegliwość sankcji ulegnie jednak zwiększeniu wówczas, gdy taka kara pieniężna zostanie nałożona odrębnie za każdy z popełnionych deliktów objętych wykazem z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie. Tego rodzaju mechanizm kumulacji sankcji przewiduje art. 97 ust. 2 Ustawy o ofercie. Możliwa jest więc sytuacja, w której KNF, w wyniku przeprowadzonego postępowania, nałoży na dany podmiot wiele kar pieniężnych w łącznej kwocie powyżej 1.000.000 złotych.

Podkreślić należy, że praktyka stosowania sankcji finansowych przez KNF za czyny będące deliktami administracyjnymi z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie wskazywała dotychczas na sporadyczne wykorzystywanie przez KNF powyższego uprawnienia do naliczania kary, odrębnie za każde z naruszeń mieszczących się w zakresie danego punktu wykazu zawartego w art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę, iż sytuacja uległa zmianie. Restrykcyjność KNF w ostatnim okresie znacznie zwiększyła się, przy czym kumulacja ta w rozumieniu KNF nie dotyczy wyłącznie naruszeń różnych przepisów, ale także ma zastosowanie w przypadku wielokrotnych naruszeń tego samego przepisu.

Jak stanowi udostępniony na stronie internetowej KNF komunikat ze 192 posiedzenia KNF z dnia 3 września 2013 roku, KNF nałożyła na Dom Inwestycyjny Platinum Capital S.A. („Dom Maklerski”) czterdzieści kar pieniężnych na łączną kwotę 5.720.000 złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki publicznej PSW Capital S.A. („Spółka”), polegających na wielokrotnym, a ściślej – 40-krotnym naruszeniu przepisu art. 69 Ustawy o ofercie przez Dom Maklerski (braku zawiadomień KNF i Spółki o przekroczeniu ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej bądź poniżej progu wymaganego przez Ustawę o ofercie). Wymierzenie tak drastycznej w swej łącznej wysokości sankcji musiało nastąpić w oparciu o mechanizm kumulacji wysokości kary, o którym mowa w art. 97 ust. 2 Ustawy o ofercie.

Trudno bez znajomości stanu faktycznego polemizować z powyższą decyzją KNF, jednakże nałożenie tak wysokiej kary na Dom Maklerski może budzić pewne wątpliwości. Należy zakładać, że każdy jednostkowy przypadek naruszenia obowiązku zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie KNF uznała za odrębny czyn podlegający karze. Zachodzi więc pytanie, czy w tej konkretnej sprawie rzeczywiście każde z zachowań stanowiących naruszenie prawa, mieszczące się w zakresie danego punktu wykazu deliktów z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie, można było w ramach jednego postępowania potraktować jako osobny czyn podlegający odrębnej karze pieniężnej w granicach jej maksymalnego wymiaru. Wydaje się, że literalna wykładnia art. 97 ust. 2 Ustawy o ofercie przyznaje KNF upoważnienie do odrębnego wymierzenia kary do wysokości 1.000.000 złotych za każdy czyn określony rodzajowo w wykazie deliktów z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie, a nie za każde naruszenie wchodzące w zakres danego rodzaju deliktu.

Niezależnie od tego, że rozstrzygnięcie wskazanych wyżej wątpliwości wymagałoby szczegółowej analizy na podstawie znajomości wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych sprawy, warto mieć na względzie istnienie ryzyka poniesienia znacznie wyższych dolegliwości finansowych w przypadku, gdy przypisane przez KNF danemu podmiotowi zachowania będą wyczerpywać znamiona wielu czynów (deliktów) objętych wykazem z art. 97 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys