Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych. Część II – raporty okresowe.

02.03.2009 Publikacje

W dniu 15 marca 2009 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie MinFin”). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie raportów okresowych emitentów z siedzibą na terytorium RP.
W dniu 15 marca 2009 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie MinFin”). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie raportów okresowych emitentów z siedzibą na terytorium RP.

Rozporządzenie MinFin stanowi, iż raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta odrębnym raportem bieżącym. Przekazanie takich raportów, z wyłączeniem emitentów będących funduszem inwestycyjnych, powinno nastąpić nie później niż 45 dni (60 dni w przypadku raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego) od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego. Nowością jest zwolnienie wszystkich emitentów, z wyjątkiem emitentów będących funduszami inwestycyjnymi, z obowiązku przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał roku obrotowego.

Rozporządzenie odmiennie reguluje termin przekazania raportu kwartalnego przez emitentów będących funduszami inwestycyjnymi. Fundusze mają obowiązek przekazania raportu kwartalnego w dniu określonym przez emitenta odrębnym raportem bieżącym, przy czym raporty kwartalne za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego – nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego i 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego.

Kolejną nowością dotyczącą wszystkich emitentów, jest zwolnienie z obowiązkuprzekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego w dniu określonym przez emitenta odrębnym raportem bieżącym, nie później jednak, niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy raport roczny. Zwolnienie nie dotyczy funduszy inwestycyjnych.

Zmiany dotyczą także terminów przekazywania raportów półrocznych. Zgodnie z nowymi regulacjami raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta odrębnym raportem bieżącym. Termin na przekazanie takich raportów, z wyłączeniem emitentów będących funduszem inwestycyjnym, wynosi nie później, niż 2 miesiące od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego. Fundusze inwestycyjne przekazują raporty półroczne niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz nie później, niż w terminie 2 miesięcy od daty zakończenia półrocza roku obrotowego. W przypadku raportów półrocznych utrzymano zasadę przekazywania takich raportów tylko za pierwsze półrocze roku obrotowego.

Zgodnie z nowymi regulacjami raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie w dniu określonym przez emitenta odrębnym raportem bieżącym. Termin na przekazanie takich raportów, z wyłączeniem emitentów będących funduszem inwestycyjnym, wynosi nie więcej, niż 4 miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego. Fundusze inwestycyjne przekazują raporty roczne niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz nie później, niż w terminie 4 miesięcy od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później, niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo zgromadzenia inwestorów, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Rozporządzenie MinFin zmienia także merytoryczną zawartość raportów okresowych. Do najważniejszych zmian należy m.in. możliwość zamieszczenia skróconych sprawozdań finansowych i skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych jako składnika raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów półrocznych, zamiast dotychczasowej pełnej ich wersji oraz obowiązek ujawnienia transakcji z podmiotami powiązanymi w raportach półrocznych w sprawozdaniu zarządu na temat działalności emitenta oraz w skonsolidowanych raportach półrocznych w sprawozdaniu zarządu na temat działalności grupy kapitałowej.

Do przepisów obecnie obowiązującego Rozporządzenia MinFin w sprawozdaniu z działalności emitenta oraz w sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym dodano wymóg oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, zawierającego informacje zgodne z ww. dyrektywą.

Rozporządzenie MinFin zmienia definicję podmiotu powiązanego oraz zarządu, osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta. Pojęcie podmiotu powiązanego ma bardzo istotne znaczenie dla zakresu danych ujawnianych w raportach okresowych. W celu przypomnienia, pojęcia tego nie należy utożsamiać z pojęciem jednostki powiązanej, które jest odrębnie określone w przepisach Rozporządzenia MinFin. Różnica w nowym ujęciu podmiotu powiązanego polega na dodaniu i objęciu zakresem tej definicji: (i) małżonka podmiotu dominującego wobec emitenta (w chwili przekazania informacji), (ii) znaczącego inwestora, (ii) jednostki znajdującej się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą, (iv) wspólnika jednostki współzależnej, (v) jednostki kontrolowanej, współkontrolowanej lub (vi) jednostki, w której osoba zarządzająca lub nadzorująca emitenta jest lub na którą wywiera znaczący wpływ, lub posiada w niej znaczącą ilość głosów oraz (vii) jednostki realizującej program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników emitenta lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do emitenta.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!