Obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych. Część I – raporty bieżące.

01.03.2009 Publikacje

W dniu 15 marca 2009 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie MinFin”). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w przedmiotowym obszarze.
W dniu 15 marca 2009 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie MinFin”). Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w przedmiotowym obszarze.

Rozporządzenie MinFin nie wprowadza „rewolucyjnych” zmian w katalogu informacji stanowiących obowiązek informacyjny emitentów. Część zmian ma charakter wyłącznie redakcyjny oraz doprecyzowujący istniejące wcześniej wadliwe zapisy dotyczące rodzaju i zakresu informacji wymaganych w ramach poszczególnych istniejących już obowiązków informacyjnych. Rozporządzenie MinFin wprowadza także zmiany w warstwie pojęć podstawowych, w tzw. „słowniczku rozporządzenia”. Dodano również kilka nowych, nieznanych dotychczas obowiązków informacyjnych.

W zakresie podstawowych definicji Rozporządzenie MinFin wprowadza pojęcie jednostki współzależnej, wspólnika jednostki współzależnej i znaczącego inwestora, odsyłając w zakresie rozumienia tych terminów do obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości. Zmianie uległa definicja osoby zarządzającej, w szczególności w przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą. W nowym brzmieniu usunięto z tej definicji „prokurenta, który ma wpływ na zarządzanie całością przedsiębiorstwa emitenta”. Novumwynikającym z przepisów Rozporządzenia MinFin jest także uznanie za osobę zarządzającą syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym.

Zmianie uległo kryterium uznania umowy oraz aktywów za znaczące w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami. W poprzednim stanie prawnym kryterium uznania umowy lub aktywa za znaczące w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami wynosiło 20% aktywów netto subfunduszu, w nowym stanie prawnym próg ten został obniżony do 10%.

Nowe przepisy znoszą pojęcie aktywów finansowych o znacznej wartości (akcje, udziały), które dotychczas były definiowane jako aktywa stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego jednostki. Oznacza to, iż obowiązek informacyjny związany ze zbyciem lub nabyciem aktywów o znacznej wartości, którego przedmiotem będą akcje lub udziały, powstanie wówczas, gdy wartość takiego rozporządzenia będzie stanowić 10% wartości kapitałów własnych emitenta lub w przypadku, gdy wielkość kapitałów własnych nie jest kryterium pozwalającym na właściwą ocenę znaczenia aktywów – wartości przychodów ze sprzedaży emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, a w przypadku, gdy emitent jest jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe – wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Rozporządzenie MinFin wprowadza pojęcie „podjęcia decyzji”. Oznacza ono wszczęcie procedury, która ma doprowadzić do zrealizowania wskazanego zamiaru, przejawiające się poprzez zawarcie umowy, złożenie wniosku do organu administracji lub inne złożone przez emitenta oświadczenie woli lub wiedzy lub gdy jest to wymagane przez statut lub przepisy prawa – poprzez podjęcie przez radę nadzorczą lub inny organ emitenta uchwały upoważniającej organ zarządzający emitenta do rozpoczęcia tej procedury. Zmiana powyższa będzie miała m.in. wpływ na raporty bieżące emitentów o podjęciu decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, o podziale emitenta, zamiarze przekształcenia, zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych, zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, zamiarze wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat funduszu inwestycyjnego, zamiarze likwidacji subfunduszu, podjęciu decyzji o zamiarze przejścia na stosowanie MSR wraz ze wskazaniem planowanej daty tego przejścia, zamiarze wprowadzenia do statutu zmiany mającej wpływ na prawa posiadaczy listów zastawnych.

W przypadku raportu bieżącego dotyczącego nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta, Rozporządzenie MinFin wprowadza obowiązek zamieszczenia w takim raporcie, obok innych informacji wymaganych dotychczasowo, także informacji o łącznej liczbie posiadanych akcji emitenta wraz z określeniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu przypadającym na takie akcje, w przypadku nabycia lub zbycia przez emitenta lub jednostkę od niego zależną akcji własnych emitenta.

W przypadku raportu bieżącego dotyczącego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego oraz egzekucyjnego zachowano większość dotychczasowych wymogów. Jednocześnie, w ramach wprowadzanych zmian, ustawodawca uszczegółowił informacje dotyczące poszczególnych etapów wskazanych powyżej postępowań, różnicując zarazem poszczególne postępowania w ramach procedury upadłościowej i dostosowując terminologię do obowiązującego już od kilku lat stanu prawnego. Dodatkowo został wprowadzony obowiązek informowania o toczącym się względem emitenta postępowaniu naprawczym.

Rozporządzenie MinFin wprowadza nowe obowiązki dotyczące jednostki zależnej od emitenta będącego funduszem inwestycyjnym. Obowiązki te są wzorowane na obowiązkach emitentów niebędących funduszami inwestycyjnymi i dotyczą szczegółowych informacji o wszczęciu i poszczególnych etapach postępowania upadłościowego (zarówno likwidacyjnego, jak i z możliwością zawarcia układu) oraz postępowania egzekucyjnego, naprawczego i likwidacyjnego, prowadzonych względem jednostki zależnej od funduszu inwestycyjnego.

Nowe przepisy znoszą obowiązek informowania o rejestracji przez sąd zmiany wysokości lub struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od emitenta. Natomiast w zakresie obowiązku informowania o umorzeniu papierów wartościowychnowe przepisy ograniczają ten obowiązek tylko do umorzenia akcji emitenta.

Rozporządzenie MinFin wprowadza zmiany w zakresie przedstawiania danych finansowych innych, niż dane zawarte w raportach okresowych. Dotychczasowe Rozporządzenie MinFin określało, co powinien zawierać raport bieżący dotyczący prognozy wyników finansowych. Aktualnie Rozporządzenie MinFin wprowadza możliwość sporządzenia niezależnie od prognozy wyników finansowych tzw. „szacunku wyników finansowych”. Zgodnie z brzmieniem Rozporządzenia MinFin, emitent może podjąć decyzję dotyczącą przekazania prognozy lub szacunków wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej. W dalszej części Rozporządzania MinFin, w miejscu, w którym ustawodawca powinien sprecyzować, co powinien zawierać taki raport bieżący, znajdują się tylko informacje dotyczące wymogów stawianych prognozie wyników finansowych. Brakuje natomiast regulacji prawnej dotyczącej zakresu informacji, jakie mają być przedmiotem raportu o szacunku wyników finansowych. Interpretacja takiego zabiegu ustawodawcy jest niejednoznaczna. Można przyjąć, że brak szczegółowej regulacji dotyczącej zakresu raportu bieżącego odnośnie szacunku wyników finansowych jest albo luką w przepisach (uzasadniającą odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących prognozy na zasadzie analogii), bądź też wolą ustawodawcy jest pozostawienie emitentom swobody w tworzeniu treści takiego raportu.

Nowością są wymogi stawiane raportowi o korekcie prognozy. Emitent zmieniający wcześniej opublikowaną prognozę jest obowiązany zamieścić w takim raporcie opis czynników, które wpłynęły na podwyższenie lub obniżenie opublikowanej wcześniej prognozy.

Należy wspomnieć także o nowym wymogu związanym z prognozą wyników w przypadku publikacji raportu bieżącego dotyczącego prognozy wyników finansowych emitenta lub jego grupy kapitałowej, która podlegała sprawdzeniu przez biegłego rewidenta. W takim przypadku emitent jest obowiązany dołączyć do publicznej wiadomości raport biegłego rewidenta o prognozie wyników finansowych.

Rozporządzenie MinFin wprowadza nowy obowiązek informacyjny. Emitenci są zobowiązani do przekazania raportu bieżącego o podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, wraz ze szczegółowymi informacjami o wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczby akcji objętych dywidendą, dnia dywidendy oraz terminu wypłat dywidendy.

Mogą Cię zainteresować

05.03.2024

„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

W czasach, gdy dużo się mówi o stanie środowiska naturalnego a korzystanie z kopalnych źródeł energii jest wątpliwe i moralnie i ekonomicznie, proekologiczne postawy prz...

Publikacje
„Gram w zielone”, czyli Komisja Europejska zmusza Zalando do zmiany praktyk

08.12.2023

Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa

Sądowa walka o tantiemy. Stawką w sprawie między Cinema City a SFP-ZAPA, którą rozstrzygnie niebawem Sąd Najwyższy, są dziesiątki milionów, a w przyszłości nawet setk...

Publikacje
Cinema City kontra SFP-ZAPA. Sądowa walka o tantiemy trwa
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys