Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe obowiązki

10.12.2018 Publikacje

W poprzedniej części newslettera omówiliśmy istotę pracowniczych planów kapitałowych. Tym razem przybliżmy Państwu konstrukcję umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK. Zwrócimy także uwagę na najważniejsze aspekty dokonywania wpłat.

Umowa o zarządzanie PPK

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK jest niezbędne w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Zawierana jest pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową. Wystarczająca jest forma elektroniczna pozwalająca na utrwalenie treści umowy na trwałym nośniku.

Wybór instytucji finansowej powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli w danym podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa ‑ w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie skutkuje wezwaniem przez PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową oraz nałożeniem kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym.

Umowa o prowadzenie PPK

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest kolejnym krokiem po zawarciu umowy o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz konkretnej osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym, przy czym nie później niż do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Podmiot zatrudniający może nie zawierać umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz konkretnej osoby zatrudnionej w sytuacji, gdy osoba ta przed upływem wyżej wskazanego terminu złoży pisemną deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, albo przestanie być w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Co do zasady uczestnictwo w PPK dla osób zatrudnionych jest dobrowolne. W celu świadomego podjęcia decyzji przez osoby zatrudnione co do uczestnictwa w PPK, podmiot zatrudniający może przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego i osoby zatrudnionej, związanych z uczestnictwem w PPK.

W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie terminu, z mocy prawa powstaje stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Wpłaty dokonywane do PPK

Już ostatnio zwracaliśmy Państwa uwagę, że wpłaty do PPK finansowane są zarówno przez podmiot zatrudniający jak i uczestnika PPK. Wysokość wpłat jest zależna od wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej:

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający:

  1. obligatoryjnie – gdy nie została złożona przez osobę zatrudnioną deklaracja o niedokonywaniu / rezygnacji z dokonywania wpłat – wpłata podstawowa,
  2. fakultatywnie – wpłata dodatkowa:
  3. deklarowana w umowie o zarządzanie PPK,
  4. możliwa jest zmiana wysokości lub rezygnacja z jej dokonywania,
  5. może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią przychód osoby zatrudnionej.

Wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną:

  1. obligatoryjnie – gdy nie złożyła deklaracji o niedokonywaniu / rezygnacji z dokonywania wpłat – wpłata podstawowa:
  2. 2% wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej – domyślnie, lub
  3. mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej, jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – wymagane złożenie deklaracji podmiotowi zatrudniającemu,
  4. fakultatywnie – wpłata dodatkowa – wymagane złożenie deklaracji podmiotowi zatrudniającemu.

Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

W kolejnej części Newslettera omówimy możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat oraz przypadki, w których dopuszczalna jest wcześniejsza wypłata zgromadzonych środków.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

 

Leszek Koziorowski

l.koziorowski@gessel.pl

 

Adam Kraszewski

a.kraszewski@gessel.pl

 

 

 

 

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!