Pracownicze plany kapitałowe – podstawowe obowiązki

10.12.2018 Publikacje

W poprzedniej części newslettera omówiliśmy istotę pracowniczych planów kapitałowych. Tym razem przybliżmy Państwu konstrukcję umów o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK. Zwrócimy także uwagę na najważniejsze aspekty dokonywania wpłat.

Umowa o zarządzanie PPK

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK jest niezbędne w celu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych. Zawierana jest pomiędzy podmiotem zatrudniającym a wybraną instytucją finansową. Wystarczająca jest forma elektroniczna pozwalająca na utrwalenie treści umowy na trwałym nośniku.

Wybór instytucji finansowej powinien być dokonany w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeśli w danym podmiocie zatrudniającym nie działa zakładowa organizacja związkowa ‑ w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym w danym podmiocie zatrudniającym.

Brak zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie skutkuje wezwaniem przez PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną instytucją finansową oraz nałożeniem kary grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w poprzednim roku obrotowym.

Umowa o prowadzenie PPK

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK jest kolejnym krokiem po zawarciu umowy o zarządzanie PPK. Podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Podmiot zatrudniający zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz konkretnej osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w danym podmiocie zatrudniającym, przy czym nie później niż do 10 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Podmiot zatrudniający może nie zawierać umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz konkretnej osoby zatrudnionej w sytuacji, gdy osoba ta przed upływem wyżej wskazanego terminu złoży pisemną deklarację o niedokonywaniu wpłat do PPK, albo przestanie być w stosunku do danego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną.

Co do zasady uczestnictwo w PPK dla osób zatrudnionych jest dobrowolne. W celu świadomego podjęcia decyzji przez osoby zatrudnione co do uczestnictwa w PPK, podmiot zatrudniający może przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego i osoby zatrudnionej, związanych z uczestnictwem w PPK.

W sytuacji, gdy podmiot zatrudniający nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie, przyjmuje się, że w pierwszym dniu po upływie terminu, z mocy prawa powstaje stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK pomiędzy osobą zatrudnioną a instytucją finansową, z którą podmiot zatrudniający zawarł umowę o zarządzanie PPK.

Wpłaty dokonywane do PPK

Już ostatnio zwracaliśmy Państwa uwagę, że wpłaty do PPK finansowane są zarówno przez podmiot zatrudniający jak i uczestnika PPK. Wysokość wpłat jest zależna od wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej:

ppk tabela

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający:

  1. obligatoryjnie – gdy nie została złożona przez osobę zatrudnioną deklaracja o niedokonywaniu / rezygnacji z dokonywania wpłat – wpłata podstawowa,
  2. fakultatywnie – wpłata dodatkowa:
  3. deklarowana w umowie o zarządzanie PPK,
  4. możliwa jest zmiana wysokości lub rezygnacja z jej dokonywania,
  5. może być różnicowana ze względu na długość okresu zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym albo na podstawie postanowień regulaminu wynagrodzeń lub układu zbiorowego pracy.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający stanowią przychód osoby zatrudnionej.

Wpłaty finansowane przez osobę zatrudnioną:

  1. obligatoryjnie – gdy nie złożyła deklaracji o niedokonywaniu / rezygnacji z dokonywania wpłat – wpłata podstawowa:
  2. 2% wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej – domyślnie, lub
  3. mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia danej osoby zatrudnionej, jeżeli wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – wymagane złożenie deklaracji podmiotowi zatrudniającemu,
  4. fakultatywnie – wpłata dodatkowa – wymagane złożenie deklaracji podmiotowi zatrudniającemu.

Wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK.

W kolejnej części Newslettera omówimy możliwość rezygnacji z dokonywania wpłat oraz przypadki, w których dopuszczalna jest wcześniejsza wypłata zgromadzonych środków.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

leszek 1

 

Leszek Koziorowski

l.koziorowski@gessel.pl

adam kraszewski male

 

Adam Kraszewski

a.kraszewski@gessel.pl

 

 

 

 

Mogą Cię zainteresować

10.07.2024

Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

W przypadku Microsoft - Komisja zarzuca Microsoft nadużycie pozycji dominującej na światowym rynku aplikacji SaaS poprzez związanie produktu do komunikacji i współpracy ...

Publikacje
Jedni idą na wakacje, a inni – na wojnę z gigantami cyfrowymi Microsoftem i Apple

26.06.2024

15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp

Komisja Europejska wydała pierwszą decyzję nakładającą karę finansową na przedsiębiorcę za usunięcie wiadomości na komunikatorze. Sprawa dotyczy spółki International Fl...

Publikacje
15.9 mln EUR kary za usunięcie wiadomości na Whatsapp
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys