Zmiana kierownika nie skutkuje unieważnieniem pełnomocnictw

17.12.2014 Publikacje

Po wyborach w gminie jest nowy wójt. Czy musi ponownie wydać pełnomocnictwa do pracy urzędnikom upoważnionym przez jego poprzednika?

Nie. Władza gminna, mimo iż skupiona w rękach wójtów, burmistrzów i prezydentów, dla swego efektywnego działania wymaga delegowania obowiązków. Odbywa się to poprzez udzielanie pełnomocnictw lub upoważnień, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, zgodnie z art 268a kodeksu postępowania administracyjnego oraz art 39 ust 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze za).

W wielu miejscach ostatnie wybory przyniosły zmiany personalne w organach wykonawczych samorządu. Rodzi to pytanie o to, co dzieje się z udzielonymi przez poprzedników pełnomocnictwami – czy wygasają, czy też pozostają w mocy. Jest to tym bardziej istotne, iż jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt III SA/Kr 1156/12), „działanie pracownika bez upoważnienia pociąga za sobą nieważność decyzji”.

Realizacja działań z zakresu administracji publicznej wiąże się bezpośrednio z pojęciem organu w rozumieniu przedmiotowym. Jest nim właśnie wójt, burmistrz, prezydent

Organ ten określany w kategoriach abstrakcyjnych posiada natomiast swego piastuna, tj. konkretną osobę fizyczną, która pełni jego funkcje.

Przyjmując teorię organu jako podmiotu wykonującego czynności w sferze prawnej, stwierdzić należy, iż to właśnie ten organ udziela aktu umocowania, nie zaś dana osoba będąca jego piastunem. Jak stwierdził to obrazowo WSA w Warszawie (wyrok z 4 kwietnia 2007 r., sygn. akt VII SA/ Wa 1423/06), „mimo że skład personalny zmienia się, sam urząd trwa”.

W konsekwencji przyjąć należy, iż udzielone pełnomocnictwa bądź upoważnienia nie wygasają i nie tracą ważności wraz ze zmianą na stanowisku wójta, burmistrza lub prezydenta. Jeśli nowi włodarze ich nie wypowiedzą, to pełnomocnicy są w dalszym ciągu uprawnieni do wydawania aktów administracyjnych. Stanowisko takie zajmują także sądy administracyjne (wyrok WSA w Opolu z 20 listopada 2008 r„ sygn. akt II SA/Op 158/08, wyrok WSA w Warszawie z 29 maja 2006 r., sygn. akt I SA/Wa 496/06).

 

Mogą Cię zainteresować

22.11.2023

Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

W tym roku Black Friday nabiera nowego wymiaru w Polsce. Dzięki dyrektywie Omnibus, wprowadzonej 1 stycznia 2023, firmy nie będą mogły ukrywać rzeczywistej wartości "pro...

Publikacje
Pierwszy Black Friday pod rządami Omnibusa. Firmy nie ukryją „promocji”

31.10.2023

Strategiczne złoża bez rekompensaty

DZIENNIK GAZETA PRAWNA : Strategiczne złoża bez rekompensaty Zgodnie z nowymi przepisami zostanie utworzony wykaz złóż strategicznych. Od decyzji o umieszczeniu terenó...

Publikacje
Strategiczne złoża bez rekompensaty
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!