Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

05.05.2023 Aktualności Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

14 dni od ogłoszenia w Monitorze Polskim wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wdroży do polskiego porządku prawnego m.in.  unijną dyrektywę ECN+.

Najważniejsze zmiany jakie wprowadzi nowelizacja:

Rozszerzenie katalogu podmiotów karanych

Nowelizacja wprowadza możliwość nałożenia kary za naruszenie prawa konkurencji na podmiot dominujący (wywierający decydujący wpływ na przedsiębiorcę), w przypadku gdy jego spółka zależna dopuściła się naruszenia. Ustawa precyzuje, że udział przedsiębiorcy dominującego w kapitale zakładowym spółki zależnej musi przekraczać 90%.

Kary

Nowelizacja wprowadza kilka nowych możliwości nakładania kar przez Prezesa UOKiK:

a)  możliwość nałożenia kary w postaci m.in. podziału przedsiębiorcy, zbyciu całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, zbyciu udziałów lub akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami czy powierzenie wykonywania określonej działalności gospodarczej innym podmiotom z tej samej grupy kapitałowej bądź odrębnym jednostkom organizacyjnym w ramach struktury przedsiębiorcy – za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję;
b)  możliwość nałożenia kary na związki przedsiębiorców w wysokości 10% sumy obrotów członków tego związku prowadzących działalność na rynku, którego dotyczyło naruszenie;
c) możliwość nakładania kary pieniężnej w wysokości nieprzekraczającej 5% średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy w roku poprzedzającym nałożenie kary, w celu przymuszenia przedsiębiorcy do wykonania nałożonych obowiązków, m.in. za brak wykonania nałożonych w decyzji zobowiązań czy niezaniechanie wykonywania stwierdzonych przez Prezesa UOKiK naruszeń.

Tajemnica zawodowa pełnomocnika

Zgodnie z nowelizacją, jeśli w toku kontroli Prezesa UOKiK przedsiębiorca oświadczy, że konkretny dokument zawiera pisemną komunikację między nim a niezależnym od niego pełnomocnikiem powstałą w celu doradztwa
w związku z postępowaniem, w którego toku jest przeprowadzana kontrola – dokumenty te kontrolujący zostawiają w miejscu kontroli. W przypadku, gdy powyższe oświadczenie wzbudza podejrzenia kontrolujących, mogą pobieżnie zapoznać się z dokumentem, a następnie przekazać go do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem rozstrzygnięcia, czy dokument zawiera tajemnicę zawodową i jest związany z prowadzonym postępowaniem.

Kadencyjność Prezesa UOKiK

Dotychczas Prezes UOKiK mógł być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów w każdym momencie bez wskazania uzasadnienia. W wyniku nowelizacji Prezes UOKiK będzie wybierany na 5-letnią kadencję, natomiast możliwość jego odwołania ogranicza się do katalogu przesłanek wskazanych w nowelizacji. Ta sama osoba będzie mogła objąć funkcję Prezesa UOKiK na maksymalnie dwie kadencje.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, jak przygotować swoją firmę na nowe przepisy, zapraszamy do kontaktu.

Bądź z nami na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

Autorzy

14. Bernadeta Kasztelan Swietlik 772x1158

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Bernadeta po krótkim okresie orzekania jako asesor sądowy, zainteresowała się prawem konkurencji. Po odejściu z UOKiK pracowała m.in. przez rok jako dyrektor działu prawnego w UPC, a następnie dołączyła do Kancelarii GESSEL. W 2014 r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa UOKiK, odpowiedzialnego za pion ochrony konkurencji (koncentracje, nielegalne porozumienia, przeszukania, nadużywanie pozycji dominującej). Propagowała programy complian...

29. Natalia Lesna 772x1158

Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Natalia Leśna

Natalia Leśna

Senior Associate
Radca prawny

Przed dołączeniem do Kancelarii przez 5 lat pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zdobywając doświadczenie w Delegaturze w Gdańsku, Departamencie Kontroli Koncentracji, Departamencie Ochrony Konkurencji oraz w Departamencie Przeciwdziałania Zmowom Przetargowym. Prowadziła postępowania zakresu kontroli koncentracji i praktyk ograniczających konkurencję, a także z zakresu naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Brała udział w...

Mogą Cię zainteresować

29.05.2024

Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

Wszyscy zdający w tym roku egzaminy zawodowe otrzymali już wyniki i wszystkie są pozytywne! Serdeczne gratulacje i wielkie brawa dla Adrianny Andruszewski...

Aktualności
Nasi prawnicy zdali egzaminy zawodowe!

28.05.2024

Cykl webinarów podatkowych!

Serdecznie zapraszamy na cykl webinarów podatkowych. Pierwsze spotkanie poświęcimy unijnym zmianom w podatku u źródła. Podczas szkolenia omówimy m.in.: - Jakie ...

Aktualności
Cykl webinarów podatkowych!
Wszystkie wpisy

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys