Nowy typ prospektu w czasach pandemii COVID-19

12.11.2020 Publikacje

W Parlamencie Europejskim procedowany jest projekt rozporządzenia wprowadzającego tymczasowy nowy typ prospektu, tzw. prospekt UE na rzecz odbudowy (EU Recovery prospectus). Przygotowywana propozycja przepisów zakłada stworzenie, na ściśle oznaczony czas, systemu ułatwiającego pozyskiwanie kapitału w dobie pandemii COVID-19.

Cel regulacji

Rozwiązanie ma na celu umożliwienie szybkiego gromadzenia kapitału przez emitentów w okresie pandemii COVID-19 poprzez złagodzenie wymogów odnośnie zakresu informacji ujawnianych w prospekcie oraz przyspieszenie procedury zatwierdzania prospektu przez krajowe organy nadzoru.

Prospekt UE na rzecz odbudowy zawierałby wyłącznie podstawowe informacje o emitencie i emisji a objętość dokumentu nie mogłaby przekraczać 30 stron. Jednocześnie dopuszczona byłaby możliwość włączenia do prospektu publicznie dostępnych informacji poprzez odniesienie. W takim przypadku informacje te nie byłyby wliczane do wspomnianej maksymalnej objętości prospektu.

Prospekt na rzecz odbudowy korzystałby z procedury szybkiego zatwierdzenia, co oznacza, że decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu powinna zostać przekazana emitentowi w maksymalnym terminie 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentu bądź jego uzupełnienia, organ nadzoru wiązałby taki sam termin na zgłoszenie uwag.

Uprawnieni do sporządzenia prospektu UE na rzecz odbudowy

W przypadku oferty publicznej akcji lub dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym na sporządzenie prospektu UE na rzecz odbudowy mogłyby zdecydować się następujące podmioty: (i) emitenci, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy, którzy emitują akcje tożsame z tymi, które zostały już wcześniej przez nich wyemitowane, (ii) emitenci, których akcje są już przedmiotem obrotu na rynku rozwoju MŚP nieprzerwanie od co najmniej ostatnich 18 miesięcy, pod warunkiem że w odniesieniu do oferty tych akcji opublikowano prospekt, i którzy emitują akcje tożsame z tymi, które zostały już wcześniej wyemitowane.

W tym miejscu warto przypomnieć, że NewConnect otrzymał status rynku SME Growth Market (ASO MŚP) w lipcu 2019 roku.

Ograniczenie czasowe obowiązywania systemu

Propozycja ma na celu stworzenie tymczasowego systemu szybkiego pozyskiwania kapitału, wygasającego w terminie 18 miesięcy od daty rozpoczęcia stosowania rozporządzenia. Dla zachowania ciągłości prospektów UE na rzecz odbudowy, zatwierdzone prospekty tego rodzaju po upływie okresu przewidzianego rozporządzeniem byłyby dalej regulowane według projektowanych przepisów dopóki okres ważności prospektu nie dobiegnie końca lub nie upłynie 12 miesięcy od daty tego wygaśnięcia. 

Zmiany przy publikacji suplementu

Dodatkowe zmiany wprowadzone w ramach prac nad prospektem UE na rzecz odbudowy dotyczyłyby ograniczenia zakresu obowiązków informacyjnych pośredników finansowych przy publikacji suplementu. W rozporządzeniu projektuje się określenie, z którymi inwestorami powinni kontaktować się pośrednicy finansowi w przypadku publikacji suplementu, oraz wydłuża się termin, w jakim muszą się skontaktować z tymi inwestorami.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z:

Magdalena Szeplik  

Magdalena Szeplik

managing associate, adwokat

Urszula Śleszycka

Urszula Śleszycka

prawnik

Mogą Cię zainteresować

01.06.2023

Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

Nie ma wątpliwości, że ojczyzną prawa antymonopolowego są Stany Zjednoczone, ale dający się tam zaobserwować zwrot jest po części pochodną zjawisk politycznych i gospoda...

Publikacje
Fundusze private equity a prawo antymonopolowe – co za zakrętem?

29.05.2023

Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) z dnia 9 marca br., mająca na celu wdrożenie dyrektywy ECN+, wzbudza ostatnio sporo obaw. Dzisi...

Publikacje
Czy pobieżne zapoznanie się z pismem przez Przeszukujących rzeczywiście zagraża tajemnicy zawodowej pełnomocników?
Wszystkie publikacje

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!