W najnowszym numerze Przeglądu Prawa Handlowego ukazał artykuł dr Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz „Wyrok arbitrażowy w czasie pandemii – dopuszczalność współczesnych form elektronicznych”(PPH 7/2020).

Ograniczenia w bezpośrednim komunikowaniu międzyludzkim, spowodowane pandemią COVID-19, wymusiły przyspieszenie rozwoju nowych form komunikacji w obrocie prawnym za pośrednictwem instrumentów elektronicznych. Jednym z problemów związanych z tym zjawiskiem jest kwestia prawidłowości wydawania wyroków arbitrażowych w postaci elektronicznej

Autorka analizuje czy wyrok podpisany elektronicznie może zostać uznany za sporządzony na piśmie w rozumieniu art. 1197 k.p.c. (odpowiednik art. 31 Prawa Modelowego UNCITRAL o międzynarodowym arbitrażu handlowym z 1985 r.). Zdaniem dr Gessel nie każdy podpis elektroniczny jest funkcjonalnie równoważny z podpisem pisemnym. Wymogi formy pisemnej spełnia podpis elektroniczny kwalifikowany oraz zaawansowany, zapewniający zabezpieczenia wymienione w art. 26 rozporządzenia eIDAS (Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23.07.2014 r.): jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu; umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego; jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą; oraz jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna.

 

Przegląd Prawa Handlowego 7/2020