dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

Senior partner
radca prawny

Arbitraż

Ekspert w dziedzinie arbitrażu, transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/ venture capital i prawa handlowego. Senior partner, założyciel kancelarii prawnej GESSEL. W 2015 roku została Członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego ICC. Od 2011 do 2017 roku pełniła funkcję Prezesa, w 2017 roku została Honorowym Prezesem Sądu Arbitrażowego Lewiatan. 

 

Od 1995 roku arbitraż jest istotnym elementem jej kariery zawodowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego w stałych sądach arbitrażowych oraz w postępowaniach ad hoc – do tej pory wzięła udział w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych z zakresu fuzji i przejęć, prawa budowlanego i kontraktów handlowych. Lista wybranych nominacji na członka Trybunału Arbitrażowego, dostępna pod tym linkiem. Jest członkiem Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego oraz przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przy Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych – organizacji, której członkami są wszystkie fundusze private equity w Polsce. 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1989). Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2009. Jej praca doktorska zatytułowana „Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów)”, opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer jest podstawowym źródłem doktryny prawnej w tej dziedzinie w Polsce. Autorka i redaktorka licznych publikacji w zakresie fuzji i przejęć oraz arbitrażu gospodarczego, pośród których znalazły się też prace pod jej redakcją: Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian, Warszawa 2014 oraz The Challenges and the Future of Commercial and Investment Arbitration, Warsaw 2015.

 

W 2021 uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Jej praca habilitacyjna zatytułowana „The Legal, Real and Converged Interest in Declaratory Relief” ukazała się w 2019 roku nakładem wydawnictwa Kluwer Law International. Publikacja w ujęciu komparatystycznym analizuje problematykę interesu prawnego, stanowiącego przesłankę wydania wyroku ustalającego,
w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Jest wykładowcą Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z zakresu fuzji i przejęć oraz arbitrażu międzynarodowego dla przyszłych prawników.

Od wielu lat rekomendowana w rankingach „Rzeczpospolitej” jako lider w dziedzinie fuzji i przejęć. W 2019 i 2020 roku rekomendowana w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” w dwóch kategoriach: procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne) i arbitraż oraz spory międzynarodowe, a w 2021 w trzech kategoriach: Procesy sądowe (cywilne, karne, gospodarcze, administracyjne), Mediacje i arbitraż oraz Spory międzynarodowe. Międzynarodowy ranking Practical Law Company przyznał Beacie Gessel indywidualną rekomendację („wysoce rekomendowana”) w dziedzinie Private Equity/ Venture Capital oraz Corporate/ M&A (2007-2011). Jest także rekomendowana w „Private Equity Global Counsel Handbooks” w kategorii Private Equity i Venture Capital oraz, konsekwentnie od 2001 roku, przez „Chambers Global The World’s Leading Lawyers” oraz „Chambers Europe Legal Directory”. Beata Gessel jest kimś w rodzaju osobowości private equity w polskich kręgach prawnych, z imponującym dorobkiem w tym sektorze („Chambers Europe Legal Directory”, 2008). Od lat wyróżniana również przez ranking Chambers Global oraz Chambers Europe w kategorii Dispute resolution: Most in Demand Arbitrators, w 2021 roku także w kategorii International Arbitration: Most In Demand Arbitrators (Europe-wide – jedyny prawnik z Europy Środkowo-Wschodniej). Chabers and Partners docenia jej dociekliwy styl oraz skuteczność i silny zmysł biznesowy, a także podkreśla jej aktywność na polu promocji polskiego arbitrażu: Beata Gessel wprowadziła Polskę na scenę arbitrażu międzynarodowego. Często nazywana jest również pierwszą damą arbitrażu w Polsce.

W latach 2017-2021 dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz była rekomendowana jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution w międzynarodowym rankingu Legal 500.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.

Poza pracą w kancelarii prawnej znajduje też czas na inne pasje takie jak sztuka współczesna. W 1996 roku wraz z Muzeum Narodowym stworzyła Fundację Zbiorów Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie, liczącą obecnie prawie 50 prac. Wolne chwile spędza wędrując po Tatrach i Podhalu.

 

Publikacje Naukowe

 • Wyrok arbitrażowy w czasie pandemii – dopuszczalność, Przegląd Prawa Handlowego 2020/7, s. 24-31.
 • Admissibility of Electronic Awards in the UNCITRAL Model Law Jurisdiction: Polish Law Example, Journal of International Arbitration, Volume 38, Issue 2.
 • Interes prawny w powództwie o ustalenie w postępowaniu przed sądem polubownym – Glosa do wyroku SA KIG 193/05, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Wolters Kluwer 2020, s. 777-787. 
 • The Legal, Real and Converged Interest in Declaratory Relief, Kluwer Law International 2019.
 • The Concept of Legal Interest in Declaratory Relief and Access to Justice Problem: an Introduction to the Discussion. Analysis of the Statistical Data*, [w:] Przegląd Prawa Handlowego 1 (317)/2019.
 • Arbitrability of a Dispute Concerning Exclusion of a Shareholder from a Limited Liability Company. Commentary on Decision of the Court of Appeal in Katowice of 15 December 2016, V ACz 1309/16*, Glosa 1(171)/2019, Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Joanna Kisielińska-Garncarek.
 • The Role of Precedent in Investment Treaty Arbitration [w:] Investment Treaty Arbitration Review (ed. B. Legum), Londyn 2018, dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Konrad Czech.
 • O przydatności wyodrębnienia w ramach prawa handlowego dyscypliny „prawo finansów przedsiębiorstw” (corporate finance law), [w:] Rozprawy z Prawa Prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Wolters Kluwer 2017.
 • European mixed jurisdiction of the new era – Polish law evidence, the European Review of Private Law 4-2017, Kluwer Law International.
 • UNCITRAL Model Law: Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside of the Original Arbitration Award’. Journal of International Arbitration 34, no. 1 (2017).
 • Uchylenie wyroku arbitrażowego a skład sądu polubownego w przypadku ponownego rozpoznania sprawy [w:] Usus Magister Est Optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, CH Beck 2016.
 • Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrazowego przy Konfederacji Lewiatan,red. B. Gessel-Kalinowska vel Kalisz, WoltersKluwer 2015.
 • Evolution of interim measueres as an example of the judicalisation of 21st century international commercial arbitration [w:] The challenges and the future of commercial and investment arbitration (red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warsaw 2015.
 • Wpływ nowej regulacji rękojmi przy sprzedaży (art. 5561 k.c.) na definicję wady fizycznej prawa udziałowego – uwagi w świetle zmian kodeksu cywilnego wprowadzonych ustawą z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, [w:] PPH, 12/2015.
 • Lewiatan Court of Arbitration [w:] World Arbitation Reporter (WAR) 2nd Edition. International Institutions, 2015.
 • Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy o arbitraż jako zastrzeżenie formy pisemnej dla celów dowodowych. [w:] Państwo i Prawo, 12/2015.
 • A Defect of the Enterprise as a Defect of a Share – One of the Dilemmas of M&A Transactions (Polish law perspective) [w:] Liber amicorum to Prof. Dr. Gerhard Wegen: “Global Wisdom on Business Transactions, International Law and Dispute Resolution”, CH Beck, 2015
 • Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu I kierunki postulowanych zmian, red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, Warszawa 2014.
 • Representations and Warranties in Cross-Border Mergers and Acquisitions:The Challenges of Cultural Diversity, ICC Inernational Court of Arbiration Bulletin, część. 24/Numer 1-2013, Czerwiec 2013.
 • Postrzeganie zwyczajów odnoszących się do obowiązku zachowania poufności w arbitrażu: E-Przegląd Arbitrażowy, nr 2-3(10-11)/2012, styczeń 2013.
 • Podstawa normatywna zasady poufności w polskim arbitrażu handlowym [w] Przegląd Prawa Handlowego, nr 1(245), styczeń 2013.
 • The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2012. A practical cross-border insight into international arbitration work . Rozdział „ CEE Overview ”, Global Legal Group Ltd. we wspólpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2012.
 • New Rules of the Lewiatan Court of Arbitration. Współautorka rozdziału w YAR – Young Arbitration Review, kwiecień 2012.
 • The International Comparative Legal Guide to: International Arbitration 2011. A practical cross-border insight into international arbitration work. Rozdział ” Poland „, Global Legal Group Ltd.we współpracy z Commercial Dispute Resolution (CDR), Londyn 2011.
 • Rozstrzyganie sporów korporacyjnych w postępowaniu arbitrażowym [w:] Arbitraż w Polsce (red. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz), Warszawa, 2011.
 • Projekt Parlamentu Europejskiego dotyczący Rozporządzenia Bruksela I – powrót do ery sprzed West Tankers? [w:] e-Przegląd Arbitrażowy Nr 4 (7)/2011.
 • Class Action Arbitration . Rozdział [w:] Księga Pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010.
 • Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (w świetle zasady swobody umów), WoltersKluwer, Warszawa 2010.
 • Przyczynek do rozważań na temat odrębności postępowania dowodowego w sprawach rozstrzyganych przez sądy polubowne [w:] ADR Arbitraż i Mediacje, Beck, Nr 1 (5)/2009.
 • Kilka uwag w przedmiocie konfliktu interesów w przypadku arbitrów pochodzących z wieloosobowych kancelarii prawnych[w:] Międzynarodowy i krajowy arbitraż handlowy u progu XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana dr. hab. Tadeuszowi Szurskiemu, Warszawa, kwiecień 2008.
 • Udział kapitałowy w spółce z o.o. jako prawo podmiotowe, Przegląd Prawa Handlowego nr 5 (189), maj 2008.
 • Fuzje i Przejęcia: Nie kupuj kota w worku [w:] Prawo w Firmie (dodatek do Harvard Business Review), marzec 2008.

Rekomendacja Beta Gessel-KalinowskaRekomendacja Beta Gessel-KalinowskaRanking Beta Gessel-Kalinowska

logo leading i The Legal 500 Beta Gessel-KalinowskaThe Legal 500 Beta Gessel-Kalinowska The Legal 500 Beta Gessel-KalinowskaThe Legal 500 Beta Gessel-KalinowskaThe Legal 500 Beta Gessel-Kalinowska     The Legal 500 Beta Gessel-Kalinowska

Ranking Beta Gessel-Kalinowska

Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska 

Ranking Beta Gessel-KalinowskaRanking Beta Gessel-Kalinowska

Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska

M&A arbitraż Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska 

Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska  

Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska Ranking Beta Gessel-Kalinowska