Na kim ciąży obowiązek składania sprawozdań

Obowiązek składania sprawozdań o zatorach płatniczych został nałożony na dużych podatników, tj.:

  • podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów oraz
  • pozostałych podatników CIT, których wartość przychodów w roku podatkowym przekroczyła 50 mln EUR.
 

Zgodnie z interpretacją przepisów zaprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju, do złożenia sprawozdań o zatorach płatniczych za 2020 rok będą zobowiązane grupy kapitałowe oraz pozostali podatnicy CIT, którzy uzyskali przychód przekraczający 50 mln euro w roku podatkowym zakończonym w 2019 r. Wartość 50 mln euro powinna zostać przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 2019 r.

 

Sprawozdania powinny zostać złożone przez kierowników jednostek zgodnie z obowiązującymi zasadami reprezentacji.

Termin przekazania sprawozdań

Sprawozdania o zatorach płatniczych podlegają przekazaniu w terminie do 31 stycznia każdego roku. Sprawozdania za 2020 rok powinny zostać złożone przez podatników w okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2021 r.

Sprawozdania składane są Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii wyłącznie w formie elektronicznej wg określonego wzoru. Zakres danych podlegających przekazaniu przez podatników w sprawozdaniach został szczegółowo określony w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wzory sprawozdań zostały opublikowane w zeszłym tygodniu na stronie Biznes.gov.pl (TUTAJ).

Złożenie sprawozdań o zatorach płatniczych jest możliwe za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl przy użyciu Profilu Zaufanego lub Podpisu Kwalifikowanego. Przekazane przez podatników sprawozdania będą następnie publikowane przez Ministra Rozwoju w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niezłożenie przez podatników sprawozdań o zatorach płatniczych w terminie będzie traktowane jak wykroczenie, za które może zostać na nich nałożona kara grzywny.