Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski

Managing associate
adwokat

Postępowanie sądowe i arbitraż

 

Doświadczenie

Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie postępowań sądowycharbitrażowych. Reprezentuje klientów w skomplikowanych sprawach, w tym m.in. w sporach korporacyjnych, budowlanych, transakcyjnych oraz z dziedziny IT, a także w postępowaniach karnych dot. white-collar crimes.
W kancelarii GESSEL od 2012 roku.

Członkostwo

 • członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan (od 02.2017)
 • członek Izby Adwokackiej w Warszawie (adwokat od 2014 roku)

Wykształcenie

 • studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (2009)

Znajomość języków obcych

 • angielski

 

 

Spory korporacyjne

 • Reprezentacja w sporze, obejmująca: przejęcie udziałów spółki na podstawie umowy zastawu rejestrowego, przejęcie kontroli operacyjnej w spółce i zakończenie sporu poprzez przeprowadzenie transakcji sprzedaży spółki w celu zaspokojenia należności klienta, a także reprezentacja w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu zabezpieczającym przed sądem powszechnym
 • Reprezentacja grupy wspólników spółki, obejmująca m.in. zasiadanie w organie spółki – właściciela jednej z największej polskiej sieci sklepów w branży – oraz reprezentację w licznych postępowaniach sądowych z udziałem wspólników, członków organów oraz spółki
 • Reprezentacja i doradztwo – zarówno po stronie powoda jak i pozwanego – w postępowaniach dotyczących:
  • odpowiedzialności członków zarządu spółki za działania na szkodę spółki
  • uchylenia/stwierdzenia nieważności uchwał, w tym np. uchwał dotyczących: zniesienia dematerializacji akcji, przeznaczenia zysku, zatwierdzenia sprawozdań, udzielenia absolutorium itd.
  • realizacji umów zawartych z członkami organów spółek, w tym kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych

Spory dot. fuzji i przejęć

 • Reprezentacja przed sądami i doradztwo w sporach, powstałych na tle transakcji nabycia spółek, w tym spółek holdingowych, z branży medycznej;
 • Reprezentacja i doradztwo w sporach na tle nabycia spółek – producentów na różnych rynkach, w tym: szkła, papieru i żywności;
 • Reprezentacja przed sądem w sporze spółki z branży lotniczej z jednym z założycieli i byłym wspólnikiem spółki;
 • Reprezentacja przed sądem i doradztwo w sporach wynikłych z transakcji dotyczącej spółki z branży odpadowej;

Spory budowlane

 • Reprezentacja generalnego wykonawcy przed sądem powszechnym w sporze z inwestorem na tle budowy hotelu/centrum konferencyjnego;
 • Reprezentacja spółki świadczącej usługi z zakresu geodezji w sporze z generalnym wykonawcą przed sądem powszechnym, na tle obsługi geodezyjnej inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej;
 • Reprezentacja wykonawcy, uczestnika konsorcjum, w postępowaniu arbitrażowym w sporze z inwestorem dotyczącym rozbudowy sieci kanalizacyjnej;
 • Reprezentacja wykonawców i inwestorów na etapie postępowań przed Sądem Najwyższym w sprawach ze skargi kasacyjnej;

Inne wybrane spory z zakresu prawa cywilnego

 • Reprezentacja spółki z branży IT w sporach dotyczących wdrożenia systemów informatycznych dla różnych jednostek Skarbu Państwa;
 • Reprezentacja funduszy inwestycyjnych w sporach z byłym depozytariuszem (bankiem) powstałych w związku z procesem zmiany depozytariusza;
 • Reprezentacja uczestników funduszy w sporze z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych;
 • Reprezentacja likwidatora funduszu (banku-depozytariusza) w postępowaniu zakończonym przed Sądem Najwyższym, dotyczącym likwidacji funduszu;

Postępowania karne i karno- skarbowe

 • Reprezentacja spółki giełdowej w zakończonym prawomocnym skazaniem postępowaniu, prowadzonym w oparciu o subsydiarny akt oskarżenia, skierowany przeciwko byłemu członkowi zarządu, obejmujący zarzuty działania na szkodę spółki oraz przywłaszczenia w warunkach czynu ciągłego;
 • Reprezentacja członka organu spółki giełdowej w postępowaniu karnym obejmującym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i łapownictwa;
 • Reprezentacja członka organu banku w postępowaniu karnym obejmującym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i działania na szkodę spółki;
 • Reprezentacja wspólników spółki w postępowaniu karno-skarbowym obejmującym zarzuty narażenia podatku na uszczuplenie oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT;
 • Reprezentacja prezesa zarządu spółki w sprawie obejmującej zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT;

 

 • współautor: Prawo przedsiębiorców. Komentarz (02.2019)       
 • współautor: Postępowanie przed Sądem Polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan (01.2016) 
 • współautor: Polskie tłumaczenie ICCa’s Guide to the Interpretation of the 1958 New York Convention (12.2014)
 • współautor: Polskie tłumaczenie Swiss Rules of International Arbitration (04.2013)
 • jeden z głównych autorów: Regulamin Postępowania Apelacyjnego Sądu Arbitrażowego Lewiatan (nowelizacja Regulaminu z 05.2017)

 

logo reco l legal500-emea-leading-individual-2021_6144371