Obszary praktyk

Każda firma ma swoją specyfikę działania oraz charakterystyczne dla siebie otoczenie prawne i biznesowe. Tymczasem z roku na rok zwiększa się liczba regulacji, do których należy się stosować pod groźbą dotkliwych sankcji, nawet jeśli do nieprawidłowości zostały spowodowane nieumyślnie.

Prawidłowa reakcja na zmiany w prawie, przeszkolenie kadry zarządzającej i personelu, opracowanie i wdrożenie wymaganych polityk, czy nawet wybór właściwego sposobu postępowania w razie interwencji organów – bez dostępu do specjalistycznej wiedzy optymalne działanie i ograniczenie ryzyk nie są łatwe.

Praktyka Compliance Kancelarii GESSEL pozwala na zebranie w jednym zespole eksperckiej wiedzy z szeregu dziedzin prawa, składających się na całokształt wymogów compliance. Nasze kompetencje postanowiliśmy zebrać w ramach jednej, multidyscyplinarnej praktyki, zapewniając modularne, skalowalne i dopasowane do potrzeb przedsiębiorcy wsparcie w opracowaniu programów compliance, wdrożeniu procedur, szkoleniu personelu i przekazywaniu niezbędnych kompetencji kluczowej kadrze, a także w reakcji na zaistniałe zdarzenia.

Interdyscyplinarny zespół ds. compliance łączy doświadczenie ekspertów z różnych dziedzin, w tym m.in.: prawa konkurencji, prawa pracy, ochrony danych osobowych, rynku kapitałowego, a także zamówień publicznych. Członkowie zespołu są nie tylko praktykami, ale również posiadają doświadczenie zdobyte podczas pracy w organach regulacyjnych. Zespół wspiera klientów w reakcji na zmieniające się otoczenie prawne i biznesowe przedsiębiorstwa, w razie potrzeby łącząc siły z pozostałymi działami Kancelarii.

Profesjonalnie przygotowany i realnie funkcjonujący program compliance pozwala na:

 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia naruszeń,
 • ograniczanie negatywnych skutków zaistniałych zdarzeń,
 • wykazanie, że jednorazowe incydenty nie powinny rzutować na całościowo pozytywną ocenę dokonywaną przez właściwe instytucje.

Aby program compliance nie stanowił wyłącznie kosztu i wniósł wartość dodaną, warto zadbać, by został „uszyty na miarę”. Jeśli ma przynieść wymierne efekty, jego holistyczne opracowanie warto powierzyć profesjonalistom.

Praktyka Compliance zajmuje się opracowaniem m.in.:

 • kodeksów postępowania,
 • polityk antykorupcyjnych,
 • mechanizmów zgłaszania naruszeń (whistleblowing),
 • polityk przejrzystości i zasad współpracy,
 • procedur antydyskryminacyjnych,
 • systemów szkoleń,
 • szeregu procedur wymaganych przepisami szczególnymi,
 • instrukcji na wypadek zdarzeń z udziałem organów władzy publicznej (np. dawn raid).

Działem kieruje Bernadeta Kasztelan-Świetlik, radca prawny, partner Kancelarii GESSEL.

Skontaktuj się z nami