Publikacje naukowe Bartłomieja Woźniaka

  • Rozprawa doktorska: „Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej”, Warszawa 2019. 
  • Kodeks spółek handlowych. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Komentarz, M. Michalski, M. Kożuchowski (red.), Warszawa 2018 – współautor komentarza. 
  • „Instrument opcjonalny – harmonizacja poprzez dekodyfikację” [w:] F. Longchamps de Berier (red.) Dekodyfikacja prawa prywatnego. Szkice do portretu, Warszawa 2017, s. 191 – 216.
  • „Umorzenie akcji własnych nabytych w wyniku połączenia odwrotnego”, [w:] Forum Prawnicze 2015, nr 6, s. 70-82 (razem z Maciejem Kożuchowskim).
  • „Czy Europa potrzebuje wspólnego prawa zabezpieczeń rzeczowych?” [w:] Forum Prawnicze 2015, nr 2, s. 73-82.
  • „Przesłanki historyczne ujednolicania prawa własności w Unii Europejskiej”, [w:] Studia Iuridica, Tom 59, Warszawa 2014, s. 285-325.
  • „W kierunku europejskiego prawa rzeczowego. Recenzja książki Eveline Ramaekers European Union Property Law. From Fragments to a System”, [w:] Forum Prawnicze 2013, nr 5, s. 62-68.
  • „Law and finance – droga na skróty w badaniu rozwoju rynku kapitałowego”, [w:] Zeszyty Cywilistyczne „Lege Artis” Tom V, Warszawa 2013, s. 103-118.
  • „Recenzja Piotr Niczyporuk „Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim”, [w:] Palestra 1-2/2010, s. 211-214.