Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Partner
radca prawny

Rynki kapitałowe

Partner Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach na rynku kapitałowym.

Doradza przy różnego rodzaju transakcjach związanych pozyskaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych (obligacji, akcji, obligacji zamiennych na akcje) w transakcjach publicznych lub prywatnych przeprowadzonych na rynku polskim oraz w wybranych aspektach na rynku międzynarodowym. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany na GPW S.A. lub do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst, obejmującym w szczególności przeprowadzenie badania prawnego w kontekście planowanej oferty publicznej lub private placement, oraz sporządzenie dokumentacji transakcyjnej, w szczególności prospektu emisyjnego oraz obejmującym restrukturyzację korporacyjną spółki w celu jej dostosowania do wymagań rynku kapitałowego oraz oczekiwań inwestorów.

Doradza przy przeprowadzeniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji oraz transakcji ABB lub OTC. Zajmuje się wszelkimi transakcjami i operacjami kapitałowymi, w szczególności doradza przy przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych lub prywatnej emisji akcji, Doradza przy zmianie rynku notowań z NewConnect na GPW S.A., oraz przeprowadzeniu procesów delisting’u oraz zniesienia dematerializacji akcji, a także we wszelkich postępowaniach przed KDPW S.A. i GPW S.A.

Świadczy bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom publicznym oraz doradza w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia, podziału spółek oraz tworzeniu struktur holdingowych, a także przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych (buy-back), przymusowego wykupu (squeeze out) oraz w procesach umarzania akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub scalania akcji. Doradza przy konstruowaniu programów motywacyjnych dla zarządu oraz kadry menedżerskiej, opartych w szczególności o emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

Na bieżąco doradza podmiotom notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst oraz w celu zabezpieczenia członków zarządów, rady nadzorczej, a także kadry menedżerskiej przed dokonywaniem nadużyć rynkowych określonych w Rozporządzeniu MAR.

Doradza inwestorom, spółkom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych we wszelkich aspektach regulacyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalnością na rynku kapitałowym lub rozszerzeniem zakresu posiadanego zezwolenia, a także w związku z nadzorem organu regulacyjnego. Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF.

Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.  Z Kancelarią GESSEL związany od 2007 roku.

Wykształcenie: Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji KUL. Ukończył aplikację prokuratorską, w 2009 roku został wpisany na listę radców prawnych.

W 2017 roku transakcja wyjścia Enterprise Investors z inwestycji w PBKM poprzez IPO na GPW w Warszawie, przy której doradzał nasz zespół rynków kapitałowych pod kierownictwem Krzysztofa Marczuka, została laureatem prestiżowego konkursu  „Diamenty Private Equity” w kategorii Wyjście VC Roku.

W 2020 roku rekomendowany w rankingu Chambers Global i Chambers Europe w kategorii Capital market: Equity. 

rzepa lider rynki 1 

 

Przykładowe transakcje

                   Luxmed danwood  Tower investmet R22 Archicom JS HAmilton skarbiec holding PBKM polimex polimex mostostal IPO Polwax Skarbiec Holding Vigo system Wb electronics