Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Partner
radca prawny

Rynki kapitałowe

Partner Kancelarii GESSEL, radca prawny. Specjalizuje się w transakcjach na rynku kapitałowym.

Doradza przy różnego rodzaju transakcjach związanych pozyskaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych (obligacji, akcji, obligacji zamiennych na akcje) w transakcjach publicznych lub prywatnych przeprowadzonych na rynku polskim oraz w wybranych aspektach na rynku międzynarodowym. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany na GPW S.A. lub do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst, obejmującym w szczególności przeprowadzenie badania prawnego w kontekście planowanej oferty publicznej lub private placement, oraz sporządzenie dokumentacji transakcyjnej, w szczególności prospektu emisyjnego oraz obejmującym restrukturyzację korporacyjną spółki w celu jej dostosowania do wymagań rynku kapitałowego oraz oczekiwań inwestorów.

Doradza przy przeprowadzeniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji oraz transakcji ABB lub OTC. Zajmuje się wszelkimi transakcjami i operacjami kapitałowymi, w szczególności doradza przy przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych lub prywatnej emisji akcji, Doradza przy zmianie rynku notowań z NewConnect na GPW S.A., oraz przeprowadzeniu procesów delisting’u oraz zniesienia dematerializacji akcji, a także we wszelkich postępowaniach przed KDPW S.A. i GPW S.A.

Świadczy bieżącą obsługę korporacyjną spółkom prawa handlowego, w tym spółkom publicznym oraz doradza w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia, podziału spółek oraz tworzeniu struktur holdingowych, a także przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych (buy-back), przymusowego wykupu (squeeze out) oraz w procesach umarzania akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub scalania akcji. Doradza przy konstruowaniu programów motywacyjnych dla zarządu oraz kadry menedżerskiej, opartych w szczególności o emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

Na bieżąco doradza podmiotom notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst oraz w celu zabezpieczenia członków zarządów, rady nadzorczej, a także kadry menedżerskiej przed dokonywaniem nadużyć rynkowych określonych w Rozporządzeniu MAR.

Doradza inwestorom, spółkom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych we wszelkich aspektach regulacyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalnością na rynku kapitałowym lub rozszerzeniem zakresu posiadanego zezwolenia, a także w związku z nadzorem organu regulacyjnego. Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF.

Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.  Z Kancelarią GESSEL związany od 2007 roku.

Wykształcenie: Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji KUL. Ukończył aplikację prokuratorską, w 2009 roku został wpisany na listę radców prawnych.

W 2017 roku transakcja wyjścia Enterprise Investors z inwestycji w PBKM poprzez IPO na GPW w Warszawie, przy której doradzał nasz zespół rynków kapitałowych pod kierownictwem Krzysztofa Marczuka, została laureatem prestiżowego konkursu  „Diamenty Private Equity” w kategorii Wyjście VC Roku.

W 2020 roku rekomendowany w rankingu Chambers Global i Chambers Europe w kategorii Capital market: Equity. 

rzepa lider rynki 1 Legal 500 EMEA logo reco l

 

Ranked in Chambers 2021Ranked in Chambers 2020Ranked in Chambers 2020 

Przykładowe transakcje

Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje  Przykładowe transakcjePrzykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcjePrzykładowe transakcjePrzykładowe transakcje Przykładowe transakcjePrzykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcjePrzykładowe transakcjePrzykładowe transakcje Przykładowe transakcje Przykładowe transakcje Luxmed danwoodPrzykładowe transakcje Tower investmet R22 Archicom JS HAmilton skarbiec holding PBKM polimex polimex mostostal IPO Polwax Skarbiec Holding Vigo system Wb electronics