Obszary praktyk

Oferujemy usługi w zakresie doradztwa towarzystwom funduszy inwestycyjnych oraz funduszom inwestycyjnym w pełnym zakresie ich działalności. Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom wyrażamy również gotowość świadczenia usług w zakresie tworzenia i obsługi alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz podmiotów zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi.

Zespół prawników posiada duże doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych, w tym zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, dzięki czemu zakres oferowanych przez nas usług dostosowany jest każdorazowo do potrzeb Klienta i specyfiki danej transakcji.

Nasi prawnicy reprezentują towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego we wszystkich rodzajach postępowań.

Naszym Klientom oferujemy wszechstronną obsługę prawną obejmującą w szczególności:

  • kompleksową pomoc prawną przy utworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym zwłaszcza przygotowanie projektów statutów funduszy inwestycyjnych, regulaminów, umów zawieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze, w tym umów dotyczących nabywania i zbywania aktywów przez fundusze;
  • ustalanie warunków uczestnictwa przez Klientów w funduszach inwestycyjnych;
  • sporządzanie prospektów emisyjnych jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych funduszu oraz ich wprowadzanie do publicznego obrotu;
  • pomoc prawną przy emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
  • tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, funduszy z wydzielonymi subfunduszami;
  • doradztwo prawne przy przejęciu zarządzania funduszem inwestycyjnym;
  • nabywaniu akcji towarzystw funduszy inwestycyjnych.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych, której celem jest implementowanie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektyw AIFM (2011/61/UE) oraz UCITS V (2014/91/UE), do polskiego prawa wprowadzone zostało pojęcie alternatywnych funduszy inwestycyjnych oraz instytucji alternatywnej spółki inwestycyjnej, mogącej prowadzić działalność w postaci spółki kapitałowej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Mając na uwadze, że alternatywna spółka inwestycyjna, ze względu na prowadzenie działalności inwestycyjnej, podlegać będzie wymogom zbliżonym do funduszy inwestycyjnych, nasza oferta obejmuje również pomoc przy jej tworzeniu oraz funkcjonowaniu.

W zakresie doradztwa dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych oferujemy także kompleksowe doradztwo podatkowe, zarówno na etapie tworzenia towarzystw i funduszy, jak i na późniejszym etapie dokonywania i likwidowania inwestycji oraz planowania podatkowego dla potencjalnych inwestorów. Doradztwo podatkowe jest świadczone przez zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu zawodowym.

Obsługa w zakresie funduszy inwestycyjnych jest prowadzona przez zespół prawników o wieloletnim doświadczeniu, pod kierownictwem partnerów Małgorzaty Badowskiej oraz Krzysztofa Marczuka.

Skontaktuj się z nami