Obszary praktyk

Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie prawnym dla przedsiębiorstw z każdej branży przy przeprowadzeniu transakcji na rynku kapitałowym, w bieżącej obsłudze korporacyjnej w zakresie prawa handlowego, prowadzeniu postępowań sądowych i administracyjnych oraz we wszelkich aspektach regulacyjnych związanych z uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalnością na rynku kapitałowym lub jej nadzorem przez organ regulacyjny, w szczególności:

 • doradzamy przy pozyskaniu finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych (obligacji, akcji, obligacji zamiennych na akcje) w transakcjach publicznych lub prywatnych przeprowadzonych na rynku polskim oraz w wybranych aspektach na rynku międzynarodowym;
 • doradzamy w przygotowaniu spółki do wejścia na rynek regulowany na GPW S.A. lub do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst, w szczególności przeprowadzamy badanie prawne w kontekście planowanej oferty publicznej lub private placement, oraz doradzamy przy sporządzeniu dokumentacji transakcyjnej, w szczególności prospektu emisyjnego, także w aspektach rachunkowych, przeglądu sytuacji operacyjnej i finansowej oraz biznesowych; zapewniamy także doradztwo przy restrukturyzacji korporacyjnej spółki w celu jej dostosowania do wymagań rynku kapitałowego oraz oczekiwań inwestorów;
 • doradzamy przeprowadzeniu transakcji zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych oraz transakcji ABB lub OTC; doradzamy także spółkom publicznym we wszelkich aspektach związanych planowaną lub ogłoszoną transakcją przejęcia kontroli, w szczególności w związku przygotowaniem procesu udostępnienia informacji w ramach due diligence oraz w zarządzaniu komunikacją z rynkiem;
 • doradzamy spółkom publicznych w przeprowadzeniu wszelkich transakcji i operacji kapitałowych, w szczególności wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych lub prywatnej emisji akcji, a także przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych (buy-back) w trybie zwykłego lub harmonogramowego programu odkupu akcji własnych lub przy wykorzystaniu innych metod, a także wypłaty dywidenda nadzwyczajnej oraz w procesach umarzania akcji, obniżenia kapitału zakładowego lub scalania akcji;
 • świadczymy bieżącą obsługę korporacyjna spółkom prawa handlowego, w tym spółkom publicznym oraz doradzamy w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia czy podziału spółek handlowych, oraz tworzenia struktur holdingowym;
 • doradzamy podmiotom notowanym na GPW, NewConnect oraz Catalyst w wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR, przepisów krajowych oraz stosownych regulacji obowiązujących na GPW, NewConnect i Catalyst oraz w celu zapewnienia ochrony członkom zarządów, rady nadzorczej, a także kadrze menedżerskiej przed dokonywaniem nadużyć określonych w Rozporządzeniu MAR;  
 • doradzamy w zakresie przygotowania strategii prowadzenia sporów korporacyjnych oraz obrony przed wrogim przejęciem spółki;
 • doradzamy przy zmianie rynku notowań z NewConnect na GPW S.A., obsługujemy procesu delisting’u oraz zniesienia dematerializacji akcji, a także we wszelkich postępowaniach przed KDPW S.A. i GPW S.A.;
 • doradzamy bankom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym we wszelkich aspektach związanych z przeprowadzeniem transakcji na rynku kapitałowym lub doradztwem tych podmiotów w tego rodzaju transakcjach, w szczególności w związku z negocjowaniem umów emisyjnych, agencyjnych, subemisyjnych, plasowania lub stabilizacji;  
 • doradzamy przy konstruowaniu programów motywacyjnych dla zarządu oraz kadry menedżerskiej, opartych w szczególności o emisję akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji z prawem pierwszeństwa w ramach warunkowego podwyższenia kapitału;
 • doradzamy spółkom inwestycyjnym, firmom inwestycyjnym oraz towarzystwom funduszy inwestycyjnych w aspektach regulacyjnych, w tym przy zakładaniu i obsłudze funduszy inwestycyjnych, uzyskiwaniu zezwolenia na prowadzenie działalności regulowanej lub rozszerzeniu zakresu posiadanego zezwolenia;
 • doradzamy i reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF;
 • obsługa procesów sądowych związanych między innymi z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym postępowań przed sądami administracyjnymi i karnymi.

Praktyką prawa rynków kapitałowych kierują Leszek Koziorowski oraz Krzysztof Marczuk, wspólnicy  Kancelarii GESSEL, radcy prawni.