Na tej stronie znajdziecie Państwo tematy poświęcone zagadnieniom z dziedziny fuzji i przejęć.

Źródło: Przegląd Sądowy, 2016-05-30
Nabycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej jest jednym z dopuszczalnych sposobów uzyskania statusu wspólnika tego typu spółki. Wywołuje przy tym skutki nie tylko pomiędzy stronami umowy, lecz także pomiędzy wspólnikiem przystępującym a spółką, a także jej kontrahentami. Skutkiem wobec osób trzecich jest przede wszystkim uzyskanie przez nie kolejnej, potencjalnej osoby ponoszącej odpowiedzialność za zobowiązania spółki, na zasadzie analogicznej do wspólnika występującego. Powstaje jednak pytanie, czy również bez wiedzy i zgody tych osób możliwe jest pozbawienie ich uprawnienia do dochodzenia zaspokojenia roszczeń od wspólnika przystępującego, jeżeli strony umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków od niej odstąpią. Stoję na stanowisku, że tego typu odstąpienie nie wywoła skutków wobec osób trzecich.more

Źródło: Radca Prawny - Zeszyty Naukowe, 2016-05-13
Głosowany wyrok Sądu Najwyższego (dalej jako „SN") dotyczy w szcze­gólności istotnego w praktyce zagadnienia, tj. skutków niepowzięcia uchwały z uwagi na nieuzyskanie przez nią wymaganej większości gło­sów w toku walnego zgromadzenia.more

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2016-04-26
Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw czeka już na podpis prezydenta. Dla obrotu gospodarczego najistotniejsze będą zmiany wprowadzane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 - dalej: u.ku.r.). A najważniejszym skutkiem nowej ustawy stanie się ograniczenie obrotu gruntami rolnymi Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w znowelizowanej u.k.u.r. nieruchomości rolne będą mogli nabywać jedynie rolnicy indywidualni, tj. osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zamieszkałe co najmniej od 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa.more

Źródło: Forum Prawnicze nr 6 (32) 2015, 2016-03-31
Połączenia spółek wchodzących w skład tej samej grupy holdingowej, czyli połączenia spółek dominujących (tzw. spółek matek) ze swoimi spółkami zależnymi (tzw. spółkami córkami) coraz częściej występują w obrocie gospodarczym. Najczęściej powodem decyzji o przeprowadzeniu procedury, w wyniku której dochodzi do ustania bytu prawnego jednego podmiotu i przejęcia wszystkich jego praw i obowiązków przez inny, jest potrzeba reorganizacji struktury korporacyjnej i optymalizacja kosztów funkcjonowania całej organizacji.more

Źródło: portalspozywczy.pl, 2014-01-20
Zdaniem Macieja Kożuchowskiego, radcy prawnego, managing associate w Kancelarii Gessel jeżeli UOKiK wyda decyzję w sprawie przejęcia hipermarketów Real przez Grupę Auchan na dniach, to „przedsiębiorcy rozpatrujący skutki tak długiego oczekiwania na decyzję, mogą poprosić właściwe sądy o ocenę czy postępowanie trwające 9-10 miesięcy było zgodne z prawem, czy też doszło do naruszenia odpowiednich przepisów. Gdyby sąd uznał, że doszło do takiego naruszenia to możliwe byłoby podnoszenie przez te podmioty roszczeń majątkowych przeciwko Skarbowi Państwa."more

Źródło: portalspożywczy.pl, 2013-10-28
Często słyszymy, że polskie firmy rodzinne pozytywnie wyróżniają się na tle podmiotów funkcjonujących na naszym rynku. W dobie spowolnienia gospodarczego obserwuje się wśród nich mniej bankructw, nadmiernego zadłużania czy chybionych inwestycji. Jednocześnie coraz większa liczba przedsiębiorców, którzy rozpoczynali działalność gospodarczą na początku lat 90, naturalnie zbliżając się do wieku emerytalnego musi zmierzyć się z pytaniem - co dalej z moim biznesem? Jak utrzymać na rynku i dalej rozwinąć stworzoną markę firmy rodzinnej?more

Źródło: Portal Spożywczy, 2013-04-24
W dobie coraz bardziej odczuwalnego spowolnienia gospodarczego sektor FMCG – oraz branża spożywcza w szczególności, wydają się być względnie stabilnymi rynkami, dosyć skutecznie opierającymi się negatywnym tendencjom makroekonomicznym – mówi Maciej Kożuchowski, managing associate, radca prawny w Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Portal Spożywczy, 2013-04-24
As the overall economic slowdown becomes ever more pronounced, the FMCG sector in general and the food sector in particular are becoming attractive propositions, being as they are relatively stable markets which have proved themselves largely immune to the unfavourable economic trends, points out Maciej Kożuchowski, managing associate, attorney at GESSEL.more

Źródło: Parkiet, 2013-01-05
Z każdą transakcją fuzji i przejęć (M&A), której przedmiotem jest już zorganizowany i funkcjonujący organizm gospodarczy, związane jest permanentne ryzyko – zwłaszcza z perspektywy inwestora. Minimalizacji takiego ryzyka służy właściwe określenie zasad odpowiedzialności stron umowy, regulującej daną transakcję nabycia udziałów lub akcji w spółce (w ramach tzw. share deal) czy też nabycia określonych składników majątkowych (tzw. asset deal) – Maciej Kożuchowski, managing associate, radca prawny z Kancelarii GESSEL.more

Źródło: Rzeczpospolita, 2011-04-13
Fuzje transgraniczne to coraz częstszy element prawniczej pracy w ramach praktyki związanej z fuzjami i przejęciami. Przedsiębiorcy dzisiaj nie tylko nie ograniczają już swego biznesowego rozwoju do organicznego wzrostu własnego przedsiębiorstwa, łącząc potencjały z innymi przedsiębiorcami na terenie jednego kraju, ale wzrost tego potencjału realizują także poprzez konsolidacje z partnerami zagranicznymi – Piotr Schramm, adwokat, wspólnik w Kancelarii GESSEL.more
publikacje_tematy.png

01 | 02 | 03 | 04 |