Obszary praktyk

Procesy i spory sądowe są jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach.

Dział Procesowy Kancelarii GESSEL – nieszablonowe rozwiązania taktyczne, merytoryczne, metodyczne, pragmatyczne oraz formalne; taktyka negocjacyjna oraz procesowa skrojona na miarę; kompleksowe zarządzanie procesami negocjacyjnymi, procesami spornymi, zagadnieniami trudnymi i interdyscyplinarnymi oraz sporem na wszystkich jego etapach; indywidualne podejście uwzględniające potrzeby biznesowe Klienta; unikamy ryzyk.

Doświadczeni prawnicy z Działu Procesowego Kancelarii GESSEL wspierają Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów gospodarczych. Nasze doświadczenie obejmuje pełne spektrum postępowań sądowych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, zaś wartości roszczeń dochodzonych lub przed którymi bronimy naszych Klientów nierzadko przekraczają setki milionów złotych.

Spory sądowe – zakres świadczonych usług przez Kancelarię

Wśród szerokiego obszaru spraw prowadzonych przez Kancelarię są między innymi spory:

  • z zakresu spraw infrastrukturalnych oraz prawa budowlanego – prowadziliśmy spory zarówno dotyczące budownictwa kubaturowego (stadiony, dworce, hale widowiskowe / fabryczne, obiekty kulturalne, hotelowe, budownictwo ogólne, mieszkaniowe), jak i z zakresu czysto infrastrukturalnego (budowa autostrad, budownictwo drogowe, sieci kanalizacyjne), w tym postępowania przeciwko Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego, także dotyczące naliczonych kar umownych / odstąpienia od umowy przez stronę zamawiającą, czy też rozliczenia prac dodatkowych,
  • dotyczące transakcji M&A, PE / VC – obsługiwaliśmy postępowania sporne odnoszące się do nieprawdziwości oświadczeń i zapewnień (representations and warranties), różnego rodzaju korekt ceny / price adjustment, spory z zakresu niewłaściwego prowadzenia negocjacji (culpa in contrahendo), a także postępowania odszkodowawcze oraz spory o stwierdzenie nieważności zawartych umów,
  • odnoszące się do projektów w branży IT – występowaliśmy w postępowaniach spornych dotyczących jednych z największych projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego, w tym kwestionując naliczone przez zamawiających kary umowne / roszczenia odszkodowawcze,
  • z zakresu energetyki – doradzaliśmy Klientom w postępowaniach dotyczących wdrożenia projektu inteligentnego opomiarowania oraz z zakresu odnawialnych źródeł energii,
  • dotyczące spraw bankowych – reprezentowaliśmy Klientów między innymi w sporach z zakresu zawartych umów, a także dotyczących tzw. opcji walutowych, czy też sporach dotyczących nieważności czynności prawnych,
  • z zakresu szeroko pojętych instrumentów finansowych / rynków kapitałowych – nasze doświadczenie obejmuje doradztwo w sporach dotyczących odpowiedzialności związanej z prospektem emisyjnym; ochroną inwestorów indywidualnych, tworzeniem oraz likwidacją funduszy inwestycyjnych, zabezpieczeniem obligacji, czy też ustanowionymi zabezpieczeniami (w tym w zakresie egzekucji z zastawu rejestrowego),
  • z zakresu spraw korporacyjnych – reprezentowaliśmy Klientów we wszystkich etapach sporów korporacyjnych, począwszy od uczestnictwa w zebraniach organów spółek poprzez bieżącą korespondencję korporacyjną / uzyskiwanie informacji kończąc na wszelakiego rodzaju postępowaniach sądowych związanych ze stosunkiem uczestnictwa w spółce (spory o uchylenie / stwierdzenie nieważności uchwał, spory dotyczące odpowiedzialności członków zarządu, spory dotyczące rozwiązania spółki, spory o naprawienie szkody),
  • z zakresu prawa pracy – występowaliśmy w postępowaniach pracowniczych zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców; nasze doświadczenie obejmuje postępowania o przywrócenie do pracy, odszkodowanie i odprawy związane z ustaniem stosunku pracy, czy też dotyczące różnego rodzaju premii / programów motywacyjnych,
  • z zakresu transakcji nieruchomościowych – doradzaliśmy w postępowaniach spornych dotyczących wykonania umów przedwstępnych oraz umów sprzedaży nieruchomości, postępowaniach dotyczących złożenia zastępczego oświadczenia woli, a także w sporach o zapłatę,
  • mamy doświadczenie także w sprawach wymagających znajomości wąskich i specjalistycznych dziedzin prawa takich jak prawo wekslowe, prawo medyczne, prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne oraz prawo lotnicze.

Doskonale rozumiemy, że praca prawnika procesowego nie ogranicza się dziś wyłącznie do reprezentacji Klienta przed sądem. Dlatego, konstruując najlepszy i dopasowany do specyfiki każdej konkretnej sprawy model taktyki procesowej i planując z wyprzedzeniem wszystkie etapy sporu, każdorazowo podejmujemy działania na rożnych polach, w tym w szczególności wspieramy działania na etapie przed-procesowym (począwszy od zabezpieczenia dowodów po ukształtowanie korzystnej przyszłej pozycji procesowej pozwalającej na uzyskanie orzeczenia przy minimalnym czasie trwania postępowania), uczestniczymy w negocjacjach oraz dokonujemy oceny alternatywnych metod rozwiązania sporu, prowadzimy bieżącą korespondencję dotyczącą wszystkich kwestii spornych, a także czuwamy nad właściwym zabezpieczeniem wykonalności / skuteczności przyszłego orzeczenia oraz chronimy majątek Klienta przed skierowanymi przez jego Partnerów roszczeniami – konstruując i egzekwując skuteczne wnioski o zabezpieczenie roszczeń. Naszym celem jest przygotowanie strategii procesu najlepiej uwzględniającej interes, potrzeby i oczekiwania Klienta, Wiemy, że przygotowanie kompleksowego scenariusza działań sądowych i pozasądowych uwzględniającego kolejne posunięcia przeciwnika prowadzi często do zawarcia korzystnej dla Klienta ugody lub pomaga przygotować materiał dowodowy jeszcze przed formalnym wszczęciem sporu.

Takie podejście – kompleksowe i indywidualne ujęcie sporu nie tylko jako samego postępowania sądowego („od pozwu do wyroku”), ale jako całokształtu relacji stron („od umowy/relacji łączącej strony do osiągniecia celów biznesowych przez Klienta”) pozwala na najpełniejszą ochronę wszystkich istotnych interesów Klienta.

To co nas wyróżnia to rzetelność, zaangażowanie, wola walki i skuteczność.

Dział Procesowy Kancelarii GESSEL – sztuka efektywności w procesie!

Działem procesowym kieruje Piotr Schramm, partner Kancelarii GESSEL, natomiast działem arbitrażu kieruje dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, założycielka i Senior Partner Kancelarii.

Skontaktuj się z nami