We wrześniu 2015 roku Sąd w Pakistanie orzekł, że władze publiczne są formalnie zobowiązane do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Sprawa toczyła się z inicjatywy rolnika Ashgara Leghari, który, występując w interesie publicznym, pozwał władze pakistańskie o niewykonanie Ram Wdrażania Polityki Zmian Klimatu na lata 2014-2030. W ocenie Powoda, bierność władz w prowadzeniu polityki klimatycznej skutkuje naruszeniem jego prawa do życia i poszanowania ludzkiej godności.

W przełomowym orzeczeniu Sąd przyznał rację rolnikowi i aby zapobiec naruszaniu jego praw w przyszłości, utworzył Komisję ds. Zmian Klimatu, do której powołał przedstawicieli rządu organizacje pozarządowe oraz ekspertów. Celem Komisji było monitorowanie wykonania w/w dokumentu. Do stycznia 2018 roku udało się wdrożyć w życie aż 66% działań priorytetowych dotyczących zmian klimatu.

Sprawa budzi uznanie na całym świecie, ponieważ pokazuje, że sądy, za pomocą przysługujących im instrumentów, mogą zobowiązywać władze wykonawcze do podejmowania określonych aktywności, jeżeli te nie realizują nałożonych na nie obowiązków klimatycznych. 

Więcej o sprawie: